top of page

НОВИНИ

Зустріч-знайомство з аспірантами 1 року навчання

11.JPG

1 червня 2022 р. відбулася зустріч-знайомство зі здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії 1 року навчання, які були зараховані за результатами додаткового вступу.

З вітальним словом до аспірантів звернулася проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків доктор педагогічних наук, доцент Ткаченко Н.М. У виступі Наталія Миколаївна наголосила на  спроможності університету забезпечити належну якість процесу й умов підготовки аспірантів завдяки належному рівню матеріально-технічної бази, навчально-методичної забезпеченості, якості професорсько-викладацького складу; сучасному змісту освітніх програм, ефективному менеджменту освітнього процесу, наявності акредитації освітньо-наукових програм та відповідного кадрового потенціалу для створення разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертаційних робіт аспірантів відповідно до сучасних нормативних вимог.

Привітали аспірантів зі вступом до університету гаранти освітньо-наукових програм.

 • Курок В.П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти, гарант освітньо-наукової програми «Теорія і методика вищої освіти». Віра Панасівна наголосила на важливості формулювання теми дослідження та співпраці аспірантів з їх керівниками; звернула увагу на можливості в майбутньому захисту дисертації в нашому університеті.

 • Ковальчук В.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, гарант освітньо-наукової програми «Теорія і методика професійної освіти». Василь Іванович звернув увагу на реалізацію ОНП «Теорія і методика вищої освіти» і «Теорія і методика професійної освіти» саме на факультеті технологічної і професійної освіти; наголосив на можливості поєднання навчання з роботою.

Данильченко І.Г., кандидат педагогічних наук,  завідувач аспірантури та докторантури, ознайомила аспірантів з Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (поза аспірантурою) та докторантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, зокрема звернула увагу на: оформлення індивідуального плану виконання ОНП; виконання освітнього та наукового складників підготовки здобувачів вищої освіти; формування їх індивідуальної освітньої траєкторії; практичну підготовку здобувачів освіти в університеті; дотримання академічної доброчесності аспірантами; можливості участі аспірантів в академічній мобільності, неформальній освіті.

Фото 1 (1)
Фото 2 (1)
фото 4 (1)
Фото 3 (1)
фото 7
фото 8
фото 5 (1)
фото 9
фото 6 (1)

Практична підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

фото 4.png

З 21.03.2022 р. по 24.04.2022 р.  здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії ІІ курсу освітньо-наукових програм «Теорія і методика вищої освіти», «Теорія і методика професійної освіти», «Початкова освіта», проходили науково-педагогічну практику, а здобувачі вищої освіти освітньо-наукової програми  «Історія та археологія» – науково-дослідницьку практику.

Науково-педагогічна практика є обов’язковим компонентом підготовки на третьому освітньо-науковому рівні освіти зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 013 Початкова освіта та 015 Професійна освіта; науково-дослідницька практика – спеціальності 032 Історія та археологія.

Місцями проходження практики залежно від змісту практик слугували Глухівський НПУ ім. О. Довженка, Відокремлений структурний підрозділ «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка», ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету», Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Глухівської міської ради Сумської області, Народний музей історії Глухівського національного педагогічного університету, Навчально-науковий центр усної історії Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Національний заповідник «Глухів», Золотоніський краєзнавчий музей імені Михайла Пономаренка.

Програмами практик аспірантів спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 013 Початкова освіта та 015 Професійна освіта передбачено виконання видів діяльності відповідно до змістових модулів: «Навчальна робота», «Методична робота», «Науково-дослідна робота», «Організаційна робота».

Програмою науково-дослідницької практики аспірантів спеціальності 032 Історія та археологія передбачено виконання видів діяльності відповідно до змістових модулів: «Загальнонаукового» і «Дослідницького». Водночас дослідницький модуль передбачав вибір аспірантами підмодуля серед запропонованих: «Дослідницько-археологічного», Дослідницько-архівного», Дослідницько-музейного», «Дослідницько-просвітницького», «Дослідницько-проєктного» залежно від теми дисертації та за погодженням з науковим керівником.

10.05.2022 р. було проведено дистанційно (відеоконференцзв’язок за допомогою сервісу Zoom) звітну конференцію, на якій були присутні гаранти ОНП, наукові керівники аспірантів, завідувачі кафедр, на яких проходили аспіранти практику. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії репрезентували результати проходження практики відповідно до індивідуального плану.

Керівники аспірантів, гаранти ОНП оцінили виконані завдання аспірантами, відзначили достатній рівень їх підготовки до науково-педагогічної діяльності.

фото 2
фото 1
фото 3
фото 4
фото 6
фото 5

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філосфії

1.jpg

30 грудня 2021 року відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 56.146.013, утвореній у Глухівському НПУ ім.О.Довженка, під головуванням д.п.н., проф. Ковальчука Василя Івановича. Свої наукові здобутки презентувала аспірантка 4 року навчання спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Карась Олена Дмитрівна. До складу разової спеціалізованої вченої ради відповідно до наказу МОН України в якості рецензентів було включено науковців університету: д.п.н., доц. Ткаченко Наталію Миколаївну, д.п.н., доц. Загородню Людмилу Петрівну. До опонування дисертації здобувача наукового ступеня доктора філософії було запрошено провідних вчених з наукових установ України, зокрема д. пед. н., проф., завідувача відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України Горошкіну Олену Миколаївну; д. пед. н., доц., ученого секретаря Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Базиль Людмилу Олександрівну.

Висловлюємо подяку науковому керівникові аспірантки, к.пед.н., доц. Кузнецовій Галині Петрівні за якісну підготовку наукових кадрів. Молодому науковцеві бажаємо здійснення всіх задумів та нових наукових досягнень!

DSC_0073 (2)
DSC_0019
DSC_0046
DSC_0095
DSC_0120
DSC_0132
DSC_0147
DSC_0155
DSC_0254
DSC_0275
DSC_0078
DSC_0019
DSC_0073 (2)
DSC_0120

Гостьова лекція

2021-12-22_17-05-21.png

22 грудня 2021 року Оленою Валеріївною Матвієнко, доктором педагогічних наук, професором, заступником декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків, завідувачем кафедри педагогіки та методики початкового навчання Педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова було проведено гостьову лекцію для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії ОНП Початкова освіта з використанням  дистанційних технологій.

Тема лекції «Особливості професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах розвитку освіти в Європі» з дисципліни «Компетентнісно орієнтована початкова освіта» зумовлена запитами вищої освіти.

Планується подальша освітня співпраця з Оленою Валеріївною з метою підготовки конкурентоспроможних майбутніх викладачів означеної спеціальності.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

1.PNG

З 01 по 28 листопада року  здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії ІІ курсу денної і заочної форм навчання освітньо-наукових програм «Теорія і методика вищої освіти», «Теорія і методика професійної освіти», «Початкова освіта», «Історія та археологія» проходили практику «Педагогічна практика у ЗВО» з використанням дистанційних технологій  у Глухівському НПУ ім. О.Довженка.

Педагогічна практика є обов’язковим компонентом підготовки на третьому освітньо-науковому рівні освіти. Зміст педагогічної практики аспірантів узгоджений з напрямами діяльності науково-педагогічних працівників ЗВО: навчальним, методичним, науковим і організаційним у межах професійно орієнтованих дисциплін навчального плану підготовки фахівців за відповідними спеціальностями.  

Педагогічна практика аспірантів включала проведення різних видів залікових навчальних занять з дисциплін відповідно до напряму дисертаційного дослідження аспіранта; відвідування занять наукового керівника чи викладача кафедри і здійснення їх аналізу; розробку методичного супроводу для проведення  навчальних занять та комплексу тестових завдань для оцінювання якості засвоєного навчального матеріалу в межах дисципліни, що викладали; розробку проєкту індивідуального плану викладача.

Науково-дослідна робота аспірантів під час практики полягала в розробці інструментарію до теми дисертації з подальшим їх обробленням; підготовку наукової статті та оприлюднення результатів на науковій конференції.

Організаційна  робота аспірантів у ході практики була спрямована на проведення тренінгових занять.

07.12.2021 р. було проведено в дистанційному режимі звітну конференцію, на якій були присутні гаранти ОНП, наукові керівники аспірантів, завідувачі кафедр, на яких проходили аспіранти практику. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії які репрезентували результати проходження практики відповідно до індивідуального плану.

Керівники аспірантів, гаранти ОНП  високо оцінили виконані завдання аспірантами, відзначили високий рівень їх підготовки до науково-педагогічної діяльності

1
4 Снимок
6 Снимок
2Снимок
5Снимок
3 Снимок

Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

1.jpg

30 листопада 2021 року відбувся захист дисертації Сороки Валерія Вікторовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) в разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 56.146.012, утвореній в Глухівському НПУ ім.О.Довженка. Головуючою на засіданні була д.п.н., проф., член-кореспондент НАПН України Курок Віра Панасівна. До складу разової спеціалізованої вченої ради відповідно до наказу МОН України в якості рецензентів було включено науковців університету: д.п.н., доц. Ткаченко Наталію Миколаївну, к.п.н., доц. Кухарчука Романа Павловича. До опонування дисертації здобувача ступеня доктора філософії запрошено   провідних вчених з інших ЗВО України, зокрема д.п.н., проф. Поясок Тамару Борисівну  (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського), д.п.н.,проф. Романову Ганну Миколаївну (Державний заклад вищої освіти «Університет  менеджменту освіти» НАПН України).  

Сорока Валерій Вікторович достроково завершив виконання освітньо-наукової програми, підготував дисертацію та блискуче захистив її. Висловлюємо щиру подяку науковому керівникові аспіранта д.п.н., проф. Ковальчуку Василю Івановичу за якісну підготовку наукових кадрів. А молодому науковцеві бажаємо нових злетів!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Фаховий семінар для апробації дисертації Карась Олени Дмитрівни

Публикация1_edited.jpg

На виконання рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 1 від 30.08.2021 р.) 29 листопада 2021 року на розширеному засіданні кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Карась Олени Дмитрівни на тему: «Формування мовленнєвої культури майбутніх бакалаврів професійного навчання із документознавства у фаховій підготовці» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Кузнецова Галина Петрівна.

Головуючий на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, Ковальчук Василь Іванович, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва.

Рецензенти:

 • Ткаченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського НПУ ім. О. Довженка;

 • Загородня Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

DSC_0026
DSC_0017
DSC_0030
DSC_0004_edited
DSC_0015
DSC_0001
DSC_0054

Гостьова лекція відомого археолога

Screenshot at Nov 24 14-37-11.png

24 листопада 2021 року на базі кафедри історії, правознавства та методики навчання було організовано та проведено дистанційну лекцію відомим українським археологом, громадським діячем, кандидатом історичних наук, завідувачем наукового відділу Національного заповідника «Глухів» Юрієм Олександровичем Коваленком для  здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

Лекція була присвячена загальним питанням організації та проведення археологічних досліджень. У своєму виступі лектор ознайомив присутніх з основними методами археологічних досліджень: розвідки та археологічні розкопки, всебічне вивчення виявлених пам'яток; особливостями застосування методів датування: радіовуглецевий, стратиграфічний, типологічний, дендрохронологічний тощо.

1
2
3
4

Фаховий семінар для апробації дисертації Сороки Валерія Вікторовича

1.jpg

На виконання рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 1 від 30.08.2021 р.) 18 жовтня 2021 року на розширеному засіданні кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Сороки Валерія Вікторовича на тему: «Формування готовності майбутніх майстрів виробничого навчання до застосування  цифрових технологій у професійній діяльності» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Ковальчук Василь Іванович.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок Віра Панасівна, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти.​

Рецензенти:

 • Ткаченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків;

 • Кухарчук Роман Павлович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізико-математичної освіти та інформатики Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

1
2
3
4
5
6
7
8

Захист дисертації Бурчака Станіслава Олександровича

2.jpg

23 вересня 2021 року відбувся захист дисертації Бурчака Станіслава Олександровича на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку творчості майбутніх учителів математики в процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок Віра Панасівна, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

DSC_0061
DSC_0402
DSC_0120
DSC_0186
DSC_0261
DSC_0020 -2
DSC_0208
DSC_0105
DSC_0112
DSC_0255
DSC_0336
DSC_0289
DSC_0575
DSC_0603
DSC_0684
DSC_0667
DSC_0717

Звітування аспірантів про виконання освітньо-наукових програм

7.JPG

В період з 27 по 30 серпня 2021 року відбулося звітування аспірантів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (поза аспірантурою) та докторантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка аспіранти  всіх років навчання (денної і заочної форм), які навчаються за освітньо- науковими програмами: "Теорія і методика вищої освіти", "Теорія і методика професійної освіти", "Початкова освіта", "Історія та археологія", прозвітували про стан виконання  освітньо-наукових програм за 2020-2021 н.р. на засіданнях кафедр, відповідальних за їх підготовку, за участю гарантів освітньо-наукових програм (Курок В.П., Ковальчук В.І., Бірюк Л.Я., Чумаченко О.А.), завідувача аспірантури та докторантури (Ткаченко Н.М.), наукових керівників аспірантів.

Виконання освітньої складової ОНП (1-2 рік навчання) включає успішне складання заліків та екзаменів з освітніх компонентів, передбачених навчальним планом підготовки здобувачів освіти ступеня доктора філософії за відповідною спеціальністю. Заборгованостей у її виконанні не зафіксовано.

Наукова складова ОНП підготовки доктора філософії (1-4 рік навчання) передбачає підготовку тексту дисертації, опублікування результатів дослідження та їх апробацію на конференціях і семінарах різного рівня.

Представлені аспірантами результати засвідчили належний рівень виконання досліджень, їх вчасне опублікування та обговорення, що стало підставою для успішної атестації та переведення на наступний рік навчання всіх здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

 

За результатами  звітування аспіранта 2-го року денної форми навчання спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)  Сороки Валерія Вікторовича та аспірантки 3-го року навчання цієї ж спеціальності Карась Олени Дмитрівни констатовано завершення роботи над дисертаційними дослідженнями та виконання освітньої складової у повному обсязі, що підтверджено висновками наукових керівників. Обох  аспірантів рекомендовано до проходження попередньої експертизи.

IMG_20210827_114620
IMG_20210827_120035_1
IMG-a6d6f570ca0b20a7da9321b4c5b9b37b-V
IMG-316757f7a7de2f44b921e9d50dc99f96-V
IMG-b6712673b47b1c83c80421290692ccd6-V
IMG-5e3aa7fc56d37c54b4a1976858977e2a-V
IMG_20210827_113258
IMG_20210827_110648
1
2
3
4
6
5

Звітування докторантів про виконання наукових програм

2.jpg

27 серпня 2021 року на розширеному засіданні кафедри технологічної і професійної освіти відбулося звітування докторантів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (поза аспірантурою) та докторантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка докторанти 1-го, 2-го років навчання прозвітували про стан виконання індивідуальних планів наукової роботи за 2020-2021 н. р.

Науковці презентували результати своєї роботи над дисертаціями, кількісні показники опублікованості результатів досліджень та їх апробації.

Обмін думками з колегами-науковцями та жвава дискусія уможливили окреслення рекомендацій щодо виконання наукових досліджень та визначення перспективних напрямів подальшої наукової роботи.

IMG_20210827_132442
IMG_20210827_131301
IMG_20210827_132528
2

Гостьові лекції для аспірантів 

Гостьва лекція Лузан П.Г..jpg

17-18 травня в режимі онлайн в Глухівському НПУ ім.О.Довженка відбулися лекції для здобувачів освіти ступеня доктора філософії, які прочитав знаний науковець в галузі професійної освіти - доктор педагогічних наук, професор, Лузан Петро Григорович, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Зміст лекцій охоплював коло важливих проблем щодо сутності педагогічного експерименту, його основних характеристик, функцій та видів. Значну увагу науковець приділив статистичній обробці результатів педагогічного дослідження.

1
3
2
4
5
7
6
8

Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії

колаж .jpg

26-27 квітня 2021 року відбулися захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в разових спеціалізованих вчених радах, утворених в Глухівському НПУ ім.О.Довженка, під головуванням д.п.н., проф., член-кореспондента НАПН України Курок Віри Панасівни та д.п.н., проф. Ковальчука Василя Івановича. До складу разових спеціалізованих вчених рад відповідно до наказу МОН України в якості рецензентів було включено науковців університету: д.п.н., проф. Ковальчука Василя Івановича, д.п.н., проф. Луценка Григорія Васильовича, д.п.н., проф. Рудишина Сергія Дмитровича, д.п.н., доц. Ткаченко Наталію Миколаївну, к.п.н., доц. Базуріна Віталія Миколайовича, к.п.н., доц. Тітаренко Світлану Анатоліївну. До опонування дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії було запрошено   провідних вчених з інших вишів України, зокрема д.п.н., проф. Лаврентьєву Олену Олександрівну  (ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобнеля"), д.п.н.,проф. Бирку Маріана Філаретовича (Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області), д.п.н., проф. Іщенко Людмилу Валентинівну (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), д.п.н.,проф. Романову Ганну Миколаївну (Національний транспортний університет), к.п.н.,доц. Рожнову Тетяну Євгенівну (Державний заклад вищої освіти «Університет  менеджменту освіти» НАПН України), к. пед. н., доц. Голюк Оксану Анатоліївну (Вінницький державний педагогічний університет  імені Михайла Коцюбинського), к.п.н., проф. Кондратюк Світлану Миколаївну (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка). 

Свої наукові здобутки презентували аспіранти 4 року навчання, зокрема Дмитренко Аліна Павлівна, Аторіна Вікторія Миколаївна (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки), Маринченко Євгеній Олегович (спеціальність

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)), та аспірантка 3 року навчання Бикова Тетяна Борисівна (спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)), які достроково завершили виконання освітньо-наукової програми та підготували дисертацію. 

Висловлюємо подяку науковим керівникам аспірантів: д.п.н., проф. Ковальчуку Василю Івановичу, д.п.н., доц. Загородній Людмилі Петрівні, к.п.н., доц. Ігнатенко Ганні Володимирівні, к.п.н.,доц. Корякіній Ірині Вікторівні за підготовку молодих науковців.

179464412_1347577192283972_6037910922473
179703223_1347577175617307_4821972948578
179231299_1347577292283962_5373161837169
179226739_1347577228950635_4008024556007
178936572_1347577352283956_1631062286992
177620064_1347577302283961_4664739477971
179226582_1347577392283952_1738024233559
178577674_1347577462283945_8265843491458
178229080_1347577468950611_3769707978208
179235421_1347577532283938_8909198963842
179285312_1347577578950600_2752489189857
178862687_1347577582283933_1043856398520
179583981_1347577615617263_3273131077093
178635788_1347577642283927_2232765730809
171977349_1347577672283924_3413192283292
179367808_1347586578949700_7925829790299

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філосфії

захист колаж.jpg

25 березня 2021 року відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в разовій спеціалізованій вченій раді, утвореній у Глухівському НПУ ім.О.Довженка, під головуванням д.п.н., проф., член-кореспондента НАПН України Курок Віри ПанасівниДо складу разової спеціалізованої вченої ради відповідно до наказу МОН України в якості рецензентів було включено провідних науковців університету: д.п.н., проф. Ковальчука Василя Івановича, к.п.н., доц. Базуріна Віталія Миколайовича. До опонування дисертації здобувача наукового ступеня доктора філософії було запрошено   провідних вчених з інших вишів України, зокрема д. пед. н., проф., проф. кафедри професійної і вищої освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України Петренко Ларису Михайлівну; д. пед. н., проф., проф. кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» Лаврентьєву Олену Олександрівну.

Свої наукові здобутки презентував випускник аспірантури 2020 року Базиль Сергій Михайлович, аспірант спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (науковий керівник к.т.н. Толмачов Володимир Сергійович

DSC_0021
DSC_0099
DSC_0044
DSC_0032
DSC_0060
DSC_0033
DSC_0069

Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії

колаж.jpg

25 лютого 2021 року відбулися захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в разових спеціалізованих вчених радах, утворених в Глухівському НПУ ім.О.Довженка, під головуванням д.п.н., проф., член-кореспондента НАПН України Курок Віри Панасівни. До складу разових спеціалізованих вчених рад відповідно до наказу МОН України в якості рецензентів було включено провідних науковців університету: д.п.н., проф. Ковальчука Василя Івановича, д.п.н., проф. Луценка Григорія Васильовича. До опонування дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії було запрошено   провідних вчених з інших вишів України, зокрема д.п.н., старшого наукового співробітника Литвинову Світлану Григорівну, заступника директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН, д.пед.н., доцента Сущенко Ларису Олександрівну, завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету; д.п.н., проф. Бирку Маріана Філаретовича, професора кафедри педагогіки, психології та управління освітою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької  області; д.п.н., проф. Подопригору Наталію Володимирівнузавідувача кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Свої наукові здобутки презентували випускники аспірантури 2020 року, зокрема Шевченко Людмила Миколавна, аспірантка спеціальності 015Професійна освіта (за спеціалізаціями) (науковий керівник к.п.н. Ігнатенко Олександ Володимирович), Каганцова Тетяна Миколаївна, аспірантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (науковий керівник д.п.н., доц. Грудинін Борис Олександрович).

DSC_0115
DSC_0109
DSC_0139
DSC_0146
DSC_0124
DSC_0155
DSC_0161
DSC_0170
DSC_0020
DSC_0016
DSC_0035
DSC_0032
DSC_0058
20210225_123943

Фаховий семінар для апробації дисертації 

Дмитренко Аліни Павлівни

20210223_153835.jpg

На виконання рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 10 від 03.02. 2021 р.) 23 лютого 2021 року на розширеному засіданні кафедри технологічної і професійної освіти відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Дмитренко Аліни Павлівнина тему: «Формування професійної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах технологічного підходу» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Корякіна Ірина Вікторівна.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, доцент Ткаченко Наталія Миколаївна, завідувач аспірантури та докторантури Глухівського НПУ ім. О.Довженка.

Рецензенти:

 • Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри  технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка;

 • Тітаренко Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського НПУ ім. О.Довженка.

20210223_160854
20210223_160353
20210223_160316
20210223_153835
20210223_154055

Фаховий семінар для апробації дисертації 

Рожнової Вікторії Миколаївни

20210223_140720.jpg

На виконання рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 10 від 03.02. 2021 р.) 23 лютого 2021 року на розширеному засіданні кафедри технологічної і професійної освіти відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Рожнової Вікторії Миколаївни на тему: «Розвиток естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у фаховій підготовці» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011Освітні, педагогічні науки.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Загородня Людмила Петрівна.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок Віра Панасівна, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти.​

Рецензенти:

 • Рудишин Сергій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського НПУ ім. О. Довженка;

 • Ткаченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури та докторантури Глухівського НПУ ім. О.Довженка.

20210223_140717
20210223_143853
20210223_140720
20210223_140352
20210223_143518
20210223_143951
20210223_144900
20210223_140310

Фаховий семінар для апробації дисертації Маринченка Євгенія Олеговича

20210219_112035.jpg

На виконання рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 10 від 03.02. 2021 р.) 19 лютого 2021 року на розширеному засіданні кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Маринченка Євгенія Олеговича на тему: «Формування готовності майбутнього педагога професійного навчання до інноваційної діяльності у сільськогосподарському виробництві» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Ігнатенко  Ганна Володимирівна.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок Віра Панасівна, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти.​

Рецензенти:

 • Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О.Довженка;

 • Ткаченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури та докторантури Глухівського НПУ ім. О.Довженка.

1
20210219_112024
20210219_110854
20210219_113614
20210219_112035
20210219_113125
20210219_110916
20210219_110445

Фаховий семінар для апробації дисертації Бикової Тетяни Борисівни

20210219_093414.jpg

На виконання рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 10 від 03.02. 2021 р.) 19 лютого 2021 року на розширеному засіданні кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Бикової Тетяни Борисівни на тему: «Професійна підготовка майстрів виробничого навчання швейного профілю із застосуванням змішаного навчання» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Ковальчук Василь Іванович.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок Віра Панасівна, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти.​

Рецензенти:

 • Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків;

 • Базурін Віталій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

3
5
20210219_093414
2
20210219_102231
20210219_101627
1
20210219_101528
20210219_094606
20210219_102652

Про стан готовності дисертацій аспірантів до захисту в разових спеціалізованих радах в межах дії експерименту

5.JPG

22 січня 2021 року о 14.00 год. в дистанційному режимі відбувся науковий семінар за участю проректора з наукової роботи та міжнародних зв'язків Луценка Григрія Васильовича, гарантів освітньо-наукових програм Курок Віри Панасівни та Ковальчука Василя Івановича, завідувача аспірантури та докторантури Ткаченко Наталії Миколаївни, наукових керівників та аспірантів 4-го року навчання, присвячений обговоренню стану готовності дисертацій  до захисту у разових спеціалізованих вчених радах в межах дії експерименту з присудження ступеня доктора філософії.

Під час семінару аспірантами було представлено результати роботи над дисертаціями у вигляді доповідей, що супроводжувалися презентаціями. За результатами виступів поставлено ряд запитань та висловено побажання і рекомендації щодо удосконалення роботи на завершальному етапі їх виконання.

Презентовані матеріали засвідчили належний рівень виконання наукових досліджень переважною більшістю здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, достатню  опублікованість наукових результатів та їх апробацію на наукових конференціях різного рівня. 

У перебігу засідання також було заслухано відгуки наукових керівників про роботу аспірантів, які оцінили своїх підопічних як наполегливих, цілеспрямованих, відповідальних молодих науковців.

За результатами жвавої дискусії дисертації 3 аспірантів 4-го року навчання та 1аспірантки 3 року навчання рекомендовано до захисту у разових спеціалізованих вчених радах в межах дії експерименту з присудження ступеня доктора філософії.

5
3
1
4
8
7
6
2

Звітування аспірантів спеціальності

011 Освітні, педагогічні науки 

галерея!.jpg

21 січня 2021 р. на засіданні кафедри технологічної і професійної освіти в дистанційному режимі відбулося звітування аспірантів 1-го, 2-го, 3-го, 4-го років навчання спеціальності 01й Освітні, педагогічні науки  (денної і заочної форм) про виконання індивідуального плану підготовки доктора філософії за 

І півріччя 2020-2021 навчального року.

Під час звітування аспірантами було представлено результати виконання освітньої та наукової складової ОНП. Відтак заборгованостей щодо виконання освітньої складової аспірантами 1-2 років навчання не зафіксовано. Презентовані звітні матеріали засвідчили і належний рівень виконання наукової складової переважною більшістю здобувачів вищої освіти, оскільки з відповідальністю аспіранти підійшли не лише до підготовки тексту дисертацій, а й до опублікування результатів власних наукових досліджень та їх апробації на наукових конференціях різного рівня. 

Відмічено особливу актівність молодих науковців щодо участі у заходах неформальної освіти протягом звітного півріччя, що стало  можливим завдяки дистанційним технологіям. Особливою популярністю серед аспірантів користувалися вебінари Web of Science про ресурси компанії Clarivate, які допоможуть науковцям в подальшій науковій діяльності. Не залишилося поза увагою і проходження  стажувань на базі зарубіжних університетів. Аспіранти успішно пройшли міжнародне стажування (вебінар) на тему: «Дистанційні та змішані форми навчання для магістрів та аспірантів» м. Люблін (Республіка Польща).

За результатами звітування двох аспірантів 4-го року навчання констатовано завершення роботи над дисертаціями на здобуття ступеня доктора філософії, що стало підставою для ухвалення рішення про рекомендацію до проходження попередньої експертизи.

галерея
галерея
Гребеник А.О.
Бурик М.В.
Мусевич Р.Ю.
Мусевич Р.Ю.
Конопля В.О.
Сосненко О.В.
Рожнова В.М.
Сосненко О.В.
Труш І.
Черніченко І.Ю.

Звітування аспірантів спеціальності 032 Історія та археологія

7.png

14 січня 2021 р. на засіданні кафедри історії, правозавства та методики навчання в дистанційному режимі відбулося звітування аспірантів 1-го, 2-го та 3-го років навчання спеціальності 032 Історія та археологія (денної і заочної форм) про виконання індивідуального плану підготовки доктора філософії за І півріччя 2020-2021 навчального року.

Презентовані звітні матеріали та відгуки наукових керівників про роботу аспірантів дали підстави для висновку про належний рівень виконання індивідуальних планів всіма аспірантами. 

6
2
4
3
1
5
7

Звітування аспірантів спеціальності 013 Початкова освіта

1.png

20 січня 2021 р. на засіданні кафедри педагогіки і психології початкової освіти в дистанційному режимі відбулося звітування аспірантів 1-го, 2-го та 3-го років навчання спеціальності 013 Початкова освіта про виконання індивідуального плану підготовки доктора філософії за І півріччя 2020-2021 навчального року.

За результатми  заслуховування та обговорення звітів здобувачів освіти ступеня доктора філософії ухвалено рішення про належний рівень виконання індивідуальних планів всіма аспірантами. 

5
6
7
2
8
3
4
1

Звітування аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта 

%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%

13 січня 2021 р. на засіданні кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва  в дистанційному режимі відбулося звітування аспірантів 1-го, 2-го, 3-го, 4-го років навчання спеціальності 015 Професійна освіта (денної і заочної форм) про виконання індивідуального плану підготовки доктора філософії за І півріччя 2020-2021 навчального року.

Під час звітування аспірантами було представлено результати виконання як освітньої, так і наукової складової ОНП. Зокрема освітньою складовою передбачено вивчення освітніх компонентів та проходження практик (1-2 роки навчання), наукова ж компонента пов’язана з роботою безпосередньо над підготовкою тексту дисертації, опублікуванням результатів наукових досліджень та їх апробацією (1-4 роки навчання).

Презентовані звітні матеріали засвідчили належний рівень виконання індивідуальних планів підготовки доктора філософії переважною більшістю здобувачів освіти. На особливу увагу заслуговує прагнення молодих науковців до самоосвітньої діяльності, що засвідчено сертифікатами про участь у заходах неформальної освіти різного рівня і спрямування та проходження стажувань на базі зарубіжних університетів.

Підставою для атестації здобувачів освіти ступеня доктора філософії також стали відгуки наукових керівників про роботу аспірантів, які було заслухано у перебігу засідання.

Сподіваємося, слушні зауваження та рекомендації щодо підвищення якості наукових робіт стануть у нагоді молодим науковцям, і їм вдасться досягти омріяних результатів.

%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%
максимович
Чорнобай
заїка
Сорока1
сорока
Карась
майстренко
маринченко
Бикова

Перші захисти на здобуття ступеня доктора філософії 

Галерея.jpg

22-23 грудня 2020 року в стінах альма-матер  відбулися перші захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в разових спеціалізованих вчених радах під головуванням д.п.н., проф., член-кореспондента НАПН України Курок Віри Панасівни та д.п.н., проф., член-кореспондента НАПН України Кузьмінського Анатолія Івановича.

До складу разових спеціалізованих вчених рад в якості рецензентів було включено провідних вчених університету: д.п.н., проф. Ковальчука Василя Івановича, д.п.н., проф. Луценка Григорія Васильовича. В атестації докторів філософії в Глухівському НПУ ім.О.Довженка як опоненти взяли участь провідні науковці з інших вишів України, зокрема д.п.н., проф. Лаврентьєва Олена Олександрівна (Криворізький державний педагогічний університет), д.пед.н., ст.н.с. Петренко Лариса Михайлівна (ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України), д.пед.н., проф. Ваховський Леонід Цезаревич (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»), к.пед.н., доц. Голюк Оксана Анатоліївна (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського), д.пед.н., доц. Кучай Тетяна Петрівна (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ), д.пед.н., проф.  Семеног Олена Миколаївна (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка), к.пед.н., доц. Михальчук Олена Олександрівна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького).

Свої наукові здобутки презентували 4 випускники аспірантури, зокрема Біліченко Т.М., аспірантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (науковий керівник к.п.н., доц. Зінченко Володимир Павлович), Плугіна А.П. та Сєрих Т.М., аспірантки спеціальності 013 Початкова освіта (науковий керівник д.п.н., проф. Бірюк Людмила Яківна), Єрмоленко Є. І., аспірант спеціальності 015 Професійна освіта (науковий керівник к.п.н., доц. Ігнатенко Ганна Володимирівна).

DSC_0107
DSCN9059
DSCN9096
DSC_0004
DSC_0104
DSC_0155
DSC_0130
DSC_0169
DSCN9330
DSC_0215
DSC_0187
DSCN9356
DSC_0204

Підведено підсумки педагогічної практики у ЗВО

3%20(2)_edited.jpg

16.12.2020 р. в дистанційному режимі відбулася звітна конференція з педагогічної практики у ЗВО для аспірантів 2-го року навчання за участю гарантів ОНП та наукових керівників аспірантів.

Здобувачі ОНС «Доктор філософії» другого року навчання спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 013 Початкова освіта, 015 Професійна освіта, 032 Історія та археологія успішно завершили проходження педагогічної практики, метою якої є залучення аспірантів до самостійної творчої педагогічної діяльності, формування у них системи педагогічних умінь в умовах, оптимально наближених до реальної роботи у ЗВО; оволодіння ними сучасними методами, формами та засобами навчання; виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в професійній діяльності; набуття досвіду самостійної науково-дослідної роботи з актуальної наукової проблеми; сприяння формуванню професійно значущих якостей викладача вищої школи.

Педагогічна практика є обов’язковим  компонентом підготовки на третьому освітньо-науковому рівні освіти, що передбачає виконання навчально-методичної та науково-дослідної діяльності.

Відповідно да затвердженої програми практики протягом 4 тижнів (2 ‒ для заочної форми) аспіранти вивчали досвід провідних викладачів вишу, здійснювали аналіз відвіданих занять, ознайомитись із структурою індивідуального плану роботи викладача на навчальний рік, практикувалися у плануванні своєї роботи на термін проходження практики за всіма передбаченими розділами. Практиканти також спробували себе у проведенні занять різних типів, зокрема групових (лекційних, практичних, тренінгових) та індивідуальних (консультації зі студентами  з дисциплін за профілем), а також у розробленні дидактичних матеріалів до занять і тестових завдань для  оцінювання якості засвоєного навчального матеріалу з дисциплін відповідно до спеціальності.

Науково-дослідне завдання передбачало виконання певного етапу експериментальної роботи з проблеми дослідження, а саме: розроблення його плану та програми, добір діагностичного інструментарію, проведення констатувальних досліджень та аналіз їх результатів з метою з’ясування стану розробленості проблеми в освітній практиці.

Обов’язковою частиною науково-дослідного завдання є апробація результатів дослідження у вигляді доповіді на науково-практичній конференції та опублікування в наукових виданнях.

Під час звітної конференції аспіранти представляли результати своєї роботи в змістовних доповідях, які супроводжували креативними презентаціями, ділилися набутим досвідом, обговорювали проблеми та труднощі.

На основі аналізу звітної документації аспірантів та з урахуванням якості презентування результатів проведеної роботи під час звітної конференції було прийнято рішення, вважати завдання практики виконаними в повному обсязі всіма аспірантами.  

3%20(2)_edited
10
18_edited
17_edited
14_edited
12_edited
9_edited
11_edited
13_edited
7_edited
6_edited
4_edited
5_edited

Окреслено напрями подальшої співпраці

DSC_0256.JPG

10 грудня 2020 року в рамках співпраці між Глухівським національним педагогічним університетом імені О. Довженка та Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України відбувся круглий стіл на тему «Професійна і технологічна освіта: досвід та інновації» за участю Радкевич В. О. – доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, директора Інституту професійно-технічної освіти НАПН України; Каленського А. А. – доктора педагогічних наук, завідувача лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, члена ради роботодавців факультету технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Курка О. І. – доктора історичних наук, професора, ректора Глухівського НПУ ім. О.Довженка; Луценка Г. В. – доктора педагогічних наук, професора, проректора з наукової роботи та міжнародних зав’язків Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Курок В. П. – доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, завідувача кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Ковальчука В. І. – доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Грудиніна Б. О. – доктора педагогічних наук, доцента, декана факультету технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Туряниці З. В. – кандидата педагогічних наук, заступника директора з навчальної роботи Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка».

У ході плідної дискусії учасники обмінювались думками та висловлювали пропозиції щодо подальших напрямів розвитку партнерства у сфері підготовки викладачів для закладів фахової передвищої та вищої освіти.

З метою підвищення якості підготовки фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні та ефективності результатів наукових досліджень у ході зустрічі було обговорено питання щодо реалізації внутрішньої академічної мобільності як аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта та 011 Освітні, педагогічні науки, так і науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників.

Зокрема, учасниками круглого столу досягнуто домовленості щодо організації гостьових лекцій науковців Інституту професійно-технічної освіти з метою популяризації серед молодих науковців результатів досліджень, які проводяться в ІПТО, що сприятиме поглибленню інтеграційних процесів в освітній і науковій сферах.

Пріоритетними напрямами реалізації академічної мобільності аспірантів в межах співпраці визначено прослуховування курсів на базі наукової установи-партнеру з подальшим визнанням здобутих результатів, що дозволить індивідуалізувати навчання на ОНП за рахунок формування вибіркової складової індивідуального плану аспірантів з урахуванням специфіки їх наукових інтересів.

З метою отримання додаткового фінансування на проведення наукових досліджень сторонами також окреслено перспективи розроблення та реалізації спільних проєктів науковцями Інституту професійно-технічної освіти НАПН України та Глухівського НПУ ім. О.Довженка.

У ході заходу панувала атмосфера, яка сприяла жвавому обговоренню проблемних питань та шляхів їх вирішення.

DSC_0256
DSC_0266
DSC_0242
DSC_0235
DSC_0244

Захист дисертації Ткаченко Наталії Миколаївни

2_edited.jpg

09 грудня 2020 року відбувся захист дисертації Ткаченко Наталії Миколаївни на тему: «Теоретичні і методичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок Віра Панасівна, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

DSC_0015_edited
DSC_0002_edited
DSC_0170_edited
DSC_0067
DSC_0134_edited
DSC_0162
DSC_0163
DSC_0174
DSC_0241
DSC_0238
DSC_0236
DSC_0264

Тренінги в рамках міжнародного Erasmus+ проєкту «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE)

3_edited.jpg

3 та 4 грудня 2020 року викладачі кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва та аспіранти  взяли участь у тренінгах для викладачів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої освіти та професійно-технічної освіти на тему: «Шкільна практика та інституційна співпраця у підготовці викладачів закладів професійної освіти. Досвід Австрії», організованих за підтримки Міністерства освіти і науки України в рамках міжнародного Erasmus+ проєкту «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE)

 

Детальніше...

Тренінги в рамках міжнародного Erasmus+ проєкту «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE)

Снимок1.JPG

30 листопада та 1 грудня 2020 року викладачі кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва та аспіранти  взяли участь у тренінгах для викладачів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої освіти та професійно-технічної освіти на тему: «Інституційна співпраця у підготовці викладачів закладів професійної освіти. Досвід Німеччини», організованих за підтримки Міністерства освіти і науки України в рамках міжнародного Erasmus+ проєкту «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE) 

Детальніше...

Фаховий семінар для апробації дисертації Базиля Сергія Михайловича

Публикация1.jpg

На виконання рішення Вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 1 від 31 серпня 2020 р.) 24 листопада 2020 року на спільному засіданні кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва й кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Базиля Сергія Михайловича на тему: «Формування інформатичної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання у закладах вищої освіти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Головуючий на засіданні – доктор педагогічних наук, доцент Грудинін Борис Олександрович, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій.

 

Рецензенти:

 • Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва;

 • Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Screenshot_9
Screenshot_2
Screenshot_13
Screenshot_15
зображення_viber_2020-11-24_15-47-121
зображення_viber_2020-11-24_15-47-12
Screenshot_5
Screenshot_1
Screenshot_8
Screenshot_4
1

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ (ВЕБІНАР)  «ДИСТАНЦІЙНІ ТА ЗМІШАНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ МАГІСТРІВ ТА АСПІРАНТІВ»

стажування.JPG

З 19 жовтня по 26 жовтня 2020 року аспіранти спеціальності 015 Професійна освіта (Маринченко Євгеній, Бикова Тетяна, Карась Олена, Сорока Валерій, Заїка Артем) та спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Панасенко Альона, Труш Ірина, Протасова Альона, Гребеник Антон, Бурик Марина) пройшли міжнародне стажування (вебінар) на тему: «Дистанційні та змішані форми навчання для магістрів та аспірантів» м. Люблін (Республіка Польща).

Детальніше....

 

Сорока В.
Панасенко А.
Карась О.
Бикова Т.
Trush Iryna
Заїка А.
Burik Marina
Hrebenyk Anton
Protasova Alona
Marynchenko Evgeniy

Презентація результатів досліджень молодих науковців

10.JPG

05 листопада 2020 року у рамках ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» відбулося секційне засідання молодих науковців, на якому результати своїх досліджень презентували аспіранти кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва ГНПУ ім. О. Довженка.

 

Модератором заходу був викладач кафедри Єрмоленко Є.І.

4
9
8
5
7
2
1
6
3

Підведено підсумки науково-педагогічної практики

3.jpg

26.10.2020р. в дистанційному режимі відбулася звітна конференція з науково-педагогічної практики для аспірантів 3-го року навчання за участю гарантів ОНП та наукових керівників аспірантів.

16
14
10
13
12
11
9
7
6
2
1
5
4
8

Захист дисертації Загородньої Людмили Петрівни

zakx2-24.09.2020.jpg

24 вересня 2020 року відбувся захист дисертації Загородньої Людмили Петрівни на тему: «Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Бірюк Людмила Яківна, завідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

DSCN8754
DSC_0142
DSC_0084
DSC_0010
DSC_0022

Фаховий семінар для апробації дисертації Каганцової Тетяни Миколаївни

Слайд4.JPG

На виконання рішення Вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 11 від 30 червня) 14 вересня 2020 року на спільному засіданні кафедр технологічної і професійної освіти, кафедри педагогіки та менеджменту освіти, фізико-математичної освіти та інформатики відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Каганцової Тетяни Миколаївни на тему: «Професійний розвиток керівників гуртків фізико-математичного спрямування закладів позашкільної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок В.П. завідувач кафедри технологічної і професійної освіти.​

Рецензенти:

 • Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва;

 • Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Слайд4
Слайд3
Слайд5
Слайд8
Слайд6
Слайд1

Звітування докторантів про виконання наукових програм

zvit-doct-2020.jpg

На черговому засіданні Наукової ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка відбулося звітування докторантів.

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), Положення про докторантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка докторанти 1-го, 2-го років навчання прозвітували про стан виконання індивідуальних планів наукової роботи за 2019-2020 н. р. Науковці презентували результати своєї роботи над дисертаціями, кількісні показники опублікованості результатів досліджень та їх апробації. За результатами проведеної роботи всі докторанти були атестовані.

Також було заслухано дослідницьку пропозицію претендентки на вступ до докторантури в поточному році. Обмін думками з колегами-науковцями та жвава дискусія уможливили окреслення рекомендацій щодо виконання наукових досліджень та визначення перспективних напрямів подальшої наукової роботи.

всі
Хроленко
тюльпа1
Тюльпа
Пінчук
Ковальчук1

Фаховий семінар для апробації дисертації Шевченко Людмили Миколаївни

IMG-8908eaae04f59be49a0c9900485f22ac-V.j

На виконання рішення Вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 11 від 30 червня) 28 серпня 2020 року на спільному засіданні кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва й кафедри теорії і методики початкової освіти відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Шевченко Людмили Миколаївни на тему: «Підготовка майбутніх вчителів початкової школи із застосуванням хмарних технологій у процесі вивчення фахових дисциплінx» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, професор Бірюк Людмила Яківна, завідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти.

Рецензенти:

 • Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва;

 • Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

IMG-da564bb5fcca77ff7526d52da3ebfb5e-V
IMG-94422a0b891c1e96f0c7d88e94b1633b-V
IMG-19ee46345ba111e64c9937fed9e8f1e1-V
IMG-20eb0636e0037f96e1a59a2898738e9b-V
IMG-88aba620e286b28c3132d5db3cd1d9de-V
IMG-9ebd41dda5d52eefedf58a6a942ce826-V

Звітування аспірантів про виконання наукових програм

zaxyst-aspir-27.08.2020.jpg

27 серпня 2020 року відбулося звітування аспірантів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), Положення про аспірантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка аспіранти 1-го, 2-го, 3-го, 4-го років навчання (денної і заочної форм) прозвітували про стан виконання індивідуальних планів освітньо-наукових програм за 2019-2020 н.р. на засіданнях кафедр, відповідальних за їх підготовку.

Виконання освітньої складової ОНП (1-2 рік навчання) передбачає успішне складання заліків та екзаменів з освітніх компонентів, передбачених навчальним планом підготовки здобувачів освіти ступеня доктора філософії.

Наукова складова ОНП підготовки доктора філософії (1-4 рік навчання) містить інформацію про стан виконання дисертації, опублікування результатів дослідження та їх апробацію на конференціях і семінарах різного рівня.

Представлені результати засвідчили належний рівень виконання досліджень, їх вчасне опублікування та обговорення, що стало підставою для успішної атестації здобувачів освіти ступеня доктора філософії.

Ковальчук
Дмитренко
Маринченко
Чорнобай
Шевченко
Тропак
Панасенко
Курант

Фаховий семінар для апробації дисертації Плугіної Альони Петрівни

2.png

На виконання рішення Вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 8 від 14 квітня) 15 червня 2020 року на спільному засіданні кафедри кафедри педагогіки і психології початкової освіти й кафедри педагогіки та менеджменту освіти відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Плугіної Альони Петрівни на тему: «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа-компетентності».  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Головуючий на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Кузьмінський А. І. професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти.​

Рецензенти:

 • Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва;

 • Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

2
1 (3)
С_1
4 (1)

Фаховий семінар для апробації дисертації Сєрих Тетяни Миколаївни

3 (1).jpg

На виконання рішення Вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 8 від 14 квітня) 15 червня 2020 року на спільному засіданні кафедри кафедри педагогіки і психології початкової освіти й кафедри педагогіки та менеджменту освіти відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Сєрих Тетяни Миколаївни на тему: «Формування полікультурної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи»  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Головуючий на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Кузьмінський А. І. професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти.​

Рецензенти:

 • Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва;

 • Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

1 (3) (1)
4 (1) (1)
3 (1)
2 (3)

Фаховий семінар для апробації дисертаціїї Єрмоленка Євгенія Ігоровича 

Снимок3.JPG

На виконання рішення Вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 8 від 14 квітня) 10 червня 2020 року на спільному засіданні кафедри технологічної і професійної освіти, кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва й кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Єрмоленка Євгенія Ігоровича на тему: «Формування у майбутніх педагогів професійного навчання готовності до використання знаково-символічної наочності» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок В.П. завідувач кафедри технологічної і професійної освіти.​

Рецензенти:

 • Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва;

 • Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Снимок4
Снимок2
Снимок1
Снимок3

Фаховий семінар для апробації дисертації Біліченко Тетяни Михайлівни

1 (3) (2).jpg

На виконання рішення Вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 8 від 14 квітня) 10 червня 2020 року на спільному засіданні кафедр технологічної і професійної освіти, кафедри педагогіки та менеджменту освіти відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Біліченко Тетяни Михайлівни на тему: «Проблеми початкової математичної освіти у спадщині М.В. Богдановича (1925 –  2006 рр.)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок В.П. завідувач кафедри технологічної і професійної освіти.​

Рецензенти:

 • Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва;

 • Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

1 (3) (2)
4 (1) (2)
3 (1) (1)
2 (3) (1)

ОГОЛОШЕННЯ

УВАГА!

 

06 червня 2022 року  о 15.00 запрошуємо на онлайн-лекцію «Common Errors in Writing for International Journals: How Can the Ukrainian Authors Improve their Publishing Possibilities»

Детальніше....

НАУКОВЦЮ

bottom of page